York Analytical Laboratories, Inc. 50 Gedney St.
Nyack, NY 10960
(845) 598-6320